Overzicht van storingen bij het paraffine snijden en de mogelijke oorzaken

Coupes vormen geen banden:
Omgevingstemperatuur  te laag, of tempratuur van het mes te laag. Smeltpunt van de gebruikte paraffine te hoog.
Snijsnelheid te langzaam.
Oplossing: Paraffine blokje in vloeibare paraffine doen, dat een lager smeltpunt heeft.

De banden worden niet recht maar krom:
De naar het mes gekeerde zijde van het blokje en de stand van de mesfacette staan niet parallel tov elkaar. Blokje slecht in de objectkamer gepositioneerd .
Het blokje bevat een materiaal waarvan de hardheid niet overal gelijk is, dus onregelmatig verdeelde harde en zachte gedeelten.

Coupe splintert:
Object te hard. Ontwatering, opheldering en infiltratie met paraffine niet zorgvuldig genoeg gedaan. Te lang in abs. alkohol bewaard.
Meestal kan het versplinteren of afbreken van de coupe verhindert worden, als men het paraffineblok zoals gewoonlijk vanaf de bovenzijde met het microtoom aansnijdt en dan met deze zijde naar onderen in water, of in een water-glycerine mengsel 2:1 legt.
Daarbij dringt iets van de vloeistof in de celwanden, waardoor ze smeuiger worden. Wordt het smeuiger maken bij 40°C in een warmtekastje uitgevoerd, dan duurt dit ca 24 uur voordat alles is doortrokken.
Op deze wijze kunnen paraffineblokken, die verhoudingsgewijs veel verhoute elementen bevatten en altijd een lichte neiging hebben tot splinteren, goed snijdbaar worden gemaakt.

Coupe banden rimpelen in de lengte richting:
Er is teveel paraffine aan de zijkanten van het object.
De vrijloop van het mes is niet optimaal.
De paraffine is te zacht.
Het mes is bot.

Object wordt bij het snijden sterk samengedrukt of schrompelt,  de paraffine daarentegen niet:
Slechte paraffine doordrenking. Ophelderen niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd.
Coupe dikte te gering, dus dikker snijden. (Plantencoupes 20µ, Histologische coupes 5-10µ) Paraffine te week. Snijsnelheid fout. Mes bot.

Object en paraffine worden bij het snijden sterk samengedrukt of verschrompelen:
Paraffine te week. Mes bot.

Coupes rollen zich op op het mes:
Instelhoek van het mes te groot. Coupes te dik. Paraffine te hard. Ruimtetemperatuur te laag

Coupes niet gelijk van dikte:
Mesklemhouder en objecthouder niet genoeg vastgeschroefd. Mes te zwak.
Instelhoek te klein. Object niet opgeblokt. Het paraffineblokje is wat gelost van het draagblokje.

Strepen en scheuren in de coupes:
Meskant heeft bramen, mes aanzetten en polijsten. Object heeft kleine harde stukken of verontreinigingen.De messnede is beschadigd.

Gaten in de coupes:
Luchtbellen in het blok. Object niet genoeg met paraffine doortrokken.

Coupe vertoont parallel aan de messnede verlopende dikkere- en dunnere gedeelten:
Het mes is bot. De vrijloophoek is te klein. Het object of de paraffine is te hard.

Op de coupes lopen parallel aan de meskant ribbels:
Mes onscherp. vrijloophoek te vlak. Object of paraffine te hard.

Coupe valt uiteen:
Object is te hard; het ontwateren, ophelderen en inbedden met paraffine gebeurde niet zorgvuldig genoeg.

Object valt uit de paraffine:
Oppervlak van het object te hard of te glad. Doordrenking met paraffine niet volledig.
Mes is bot.

Coupes worden van het blok gescheurd:
Mes beschadigd met bramen. Paraffineblokje brokkelt. Intermedium werd niet goed verwijderd.

Paraffineblok brokkelt:
Intermedium niet volledig verwijderd.

Slechts elke tweede coupes komt:
Meshouder en objecthouder niet genoeg vastgeschroefd. Mes te zwak. Instelhoek te klein. Coupedikte te gering. Object niet opgeblokt. Paraffineblokje is wat gelost van het draagblokje.

 Coupes kleven aan het mes of andere delen van het microtoom vast.
Elektrostatische ladingen. Mes is vettig. Ruimte temperatuur te hoog.
Hulp:Water laten verdampen in de buurt van microtoom.
 
Factoren die het snijden van coupes beïnvloeden.

Het smeltpunt van de paraffine:
De paraffine die gewoonlijk wordt gebruikt voor het inbedden heeft een smeltpunt van 54°C. Paraffine met een lager smeltpunt dan dit zal zachter worden in warme omstandigheden, en een paraffine met een hoger smeltpunt zal harder worden in koudere omstandigheden. Als paraffine met dit smeltpunt altijd wordt gebruikt kan deze factor en het effect op de coupes worden gestandaardiseerd.

Ruimte temperatuur:
Deze factor heeft een duidelijk effect op de coupe dikte. In de zomer, als de temperatuur hoger is, wordt de paraffine zachter dan normaal en de coupes zijn moeilijker te snijden en te hanteren. Snij daarom liever coupes in de ochtend als het nog niet zo warm is.

Bloktemperatuur:
In een warme kamer zal het blok zachter worden, maar als het blok in de blokhouder in koud water wordt geplaatst voor het snijden, wordt het gekoeld en er ontstaat een gelijke temperatuur door het gehele blok.. Als het blok niet wordt gekoeld ontstaan er temperatuurverschillen in het blok. Als de kamertemperatuur erg warm is mag er ook ijswater worden gebruikt.

Hardheid van het materiaal:
In een stengel zijn de verhoute delen veel harder dan het omringende onverhoute gedeelte. Deze variatie in hardheid maakt het materiaal moeilijk te snijden.
Als het einde van het blok in een water:glycerine mengsel 2:1 wordt gedaan worden de verhoute delen zachter en zijn dan beter te snijden.
Of een blok moet worden week gemaakt of niet hangt af hoe de eerste coupe eruit ziet., gesneden bij 15µ.
Het blok wordt nu onderzocht. Als het materiaal weinig of geen verhoute delen heeft, zoals wortelpunten, bloemhoofdjes en paddestoelen kan men gemakkelijk coupes maken en er zijn geen krasjes zichtbaar op het oppervlak van het blok achter het materiaal. In dit geval is week maken niet nodig.
Indien echter een coupe gemaakt wordt van materiaal dat verhoute delen bevat neigt het kapot te gaan. Dit is duidelijk te zien aan het blok, er zijn geen krasjes op het blok voor het materiaal, maar wel na het materiaal. Dit toont dat het harde weefsel gebroken is bij het snijden en door het mes is meegenomen, vandaar de krasjes.
Dit betekent dat het week maken van het blokje noodzakelijk is alvorens er goede coupes van kunnen worden gesneden.
 
De procedure van het week maken:
Het weekmakingsproces houdt in dat het blokje met het object naar beneden in een mengsel van water en glycerine 2:1 wordt gedaan. hierbij trekt de vloeistof in het blokje en maakt zo de verhoute delen zachter. Na het weken zal het object witter zijn dan voorheen. Na het weken moet het blokje opnieuw worden gesneden om te controleren of er nog krasjes ontstaan. Zo ja dan moet het blokje nog langer in de vloeistof worden gehouden.
Met sommige objecten zoals verhoute stengels, moeten de blokjes soms wel twee of drie weken in de vloeistof worden gehouden om het week maken te voltooien.
Objecten, ingebed met de bedoeling om hiervan lengte coupes te maken, hebben korter nodig om week te worden, dan materiaal voor dwarsdoorsneden.
De periode om het object week te maken moet zo kort als mogelijk worden gehouden.
Door het toevoegen van een paar kristallen menthol aan het water wordt voorkomen dat schimmelvorming optreedt. Bij objecten die behandeld zijn met methyl benzoate  treedt geen schimmelvorming op.

Overzicht van tijden voor het weken:
De tijden kunnen alleen door experimenteren worden gevonden, en deze tijden dan als referentie te gebruiken in de toekomst.
Worteltopjes kunnen worden gesneden zonder het week maken van de blokken.
Met bloemhoofdjes kunnen krasjes ontstaan op het oppervlak van het blok, en in dit geval is een korte weekmaak periode noodzakelijk.
De witte kleur van het object toont aan dat het weekmaken is voltooid.

Bladeren van dicotylen hebben vaak een weekmaak periode van één tot twee uur nodig, maar hangt af van de ouderdom van het blad.
Bladeren van monocotylen verschillen enorm. Bladeren van de Iris en sommige grassen hebben twee dagen nodig om te weken. Coniferen bladeren (naalden) moeten altijd geweekt worden, waarbij de hars in de naalden voorkomt dat er vloeistof wordt opgenomen, zodat de periode om te weken lang kan duren.
Bij wortels en jonge kruidachtige stengels is de weekmaakperiode het zelfde als bij de bladeren, maar dit kan enorm varieëren, afhankelijk van de ouderdom van het object, en van plant tot plant.
Bij oude kruidachtige stengels neemt de hardheid van de stengel toen dit betekent dat er langer geweekt moet worden, vaak één week.
Een één jaar oude stengel (tak) moet korter worden geweekt dan een twee jaar oude stengel. De tijd die nodig is kan alleen door experimenteren worden verkregen, maar in sommige gevallen wel twee tot drie weken.

Bewaren van geweekte blokjes:
Indien er coupes zijn gesneden van een weekgemaakt blokje, en het blokje moet verder worden bewaard, dan dient het snijvlak van het blokje te worden beschermd door gesmolten paraffine op het snijvlak te doen en deze te laten afkoelen.
Je kunt het blokje kort indopen in gesmolten paraffine of er een druppel gesmolten paraffine op laten vallen en deze te laten stollen. Het blokje blijft nu week en kan daarna weer direct worden gebruikt om coupes te snijden.
 
Algemeen:
Botanische coupes worden over het algemeen dikker gesneden dan zoölogisch materiaal.
Wanneer er botanisch materiaal wordt gesneden van geweekte blokken moet het microtoom worden ingesteld op 15µ coupedikte, totdat er complete coupes  van het object  gesneden worden. Controleren onder de microscoop (in donkerveld).
Zijn de coupes goed dan kan eventueel ook dunner, 10µ worden gesneden.
Stengels, wortels en bladeren moet men niet dunner snijden dan 13 en 20µ.
De uiteindelijke dikte van de coupe hangt af wat men wil bestuderen van het object.

 
Storingen die kunnen optreden bij het snijden van paraffine coupes

Coupes zijn niet gelijk van dikte, gewoonlijk met samengedrukte dunne gedeelten.
Oorzaak:
1. Blok of blokhouder nog warm van het opblokken.
2. Blok of blokhouder en blok gekraakt of los
3. Het mes zit los
4. Het mes is beschadigd
5. Fout in het microtoom.
Mogelijke oplossing.
1. Blok en blokhouder laten afkoelen tot de ruimte temparatuur
2. Controleer alle klemschroeven. Haal het blok en de blokhouder uit de houder van
    het microtoom. Bevestig alles opnieuw en koel het af tot de ruimtetemparatuur.
3. Maak alle bevestigingsschroeven los en controleer het mes op vuil en
    achtergebleven paraffine.
4. Neem een nieuw mesje.
5. Laat hem repareren bij de leverancier.

Coupes zwellen op in ´t midden.
Oorzaak:
1. Paraffineblok in ´t midden koel en warm aan de buitenkant
2. Slechts een scherpgedeelte van het mes snijdt het centrum van het blok.
3. Object geimpregneerd in te harde paraffine en ingebed in zachtere paraffine, of er
    is nog intermedium in het blok.
Mogelijke oplossing:
1. Laat het blok op ruimtetemperatuur komen
    dit is vaak het resultaat van het snel afkoelen van het blok in ijswater.
2. Neem een andergedeelte van het mes of maak het mes weer scherp.
3. Object opnieuw inbedden.

Object breekt uit de paraffine of wordt verbrijzeld door het mes:
Oorzaak:
1. Als het object krijtachtig is en verbrijzeld wordt door het mes is het niet goed
    geimpregneerd.
2. Als het object verbrijzeld wordt onder het mes, maar is niet krijtachtig, dan is het te
    hard voor het snijden in paraffine.
3. Als het object los komt uit de paraffine, maar niet is verbrijzeld, dan is verkeerd 
    intermedium of verkeerde paraffine gebruikt.
Mogelijke oplossing:
1. Gooi het blok weg en begin opnieuw. als het object onvervangbaar is, probeer de
    paraffine dan op te lossen, opnieuw te ontwateren en via nieuw intermedium
    opnieuw in te bedden.
2. Doe het blok gedurende de nacht in een glycerine/water mengsel om het te weken
    en probeer het opnieuw.
3. Opnieuw in bedden met goed intermedium en goede paraffine.

 

Lint breekt:
Oorzaak:
1. Braam of andere beschadiging op de mesrand
2. Gruis in het object.
Mogelijke oplossingen:
1. Probeer een ander stukje mes
2. Onderzoek de snijkant van het mes en het blok. Als het oppervlak is aangegroefd
    naar de top toe, is er waarschijnlijk gruis uit gegaan. Probeer een ander gedeelte
    van het mes. Bij veel gruis blok weggooien.

Blok neemt het lint mee omhoog:
Oorzaak:
1. Statische elektriciteit in het lint.
2. Geen vrijloop genoeg
3. Bovenkant van het blok heeft fragmenten paraffine op het blok. (dit is een gevolg van 2)
4. Meskant heeft fragmenten paraffine op de snijkant.
Mogelijke oplossingen:
1. Verhoog de vochtigheid in de ruimte.
2. Geeft het mes meer vrijloop.
3. Verwijder de fragmenten paraffine
4. Maak het mes schoon met xyleen.

Er worden geen lint gevormd:
1. Omdat de paraffine brokkelt.
2. Omdat de coupes ondanks dat ze goed zijn niet aan elkaar plakken.
3. Coupes rollen zich op.
Oorzaak:
1. Paraffine is vervuild met intermedium.
2. Zeer harde zuivere paraffine gebruikt voor het inbedden
3a.Paraffine te hard voor de ruimtetemperatuur waarbij wordt gesneden en de gewenste coupedikte.
3b.Snijhoek fout.
Mogelijke oplossingen:
1. Opnieuw inbedden
2. Doe het blok in zachte paraffine en verwijder de overtollige paraffine voor het
    snijden.
3a.Opnieuw inbedden in bruikbaardere paraffine.
     Als de coupe zeer langzaam wordt gesneden en de zijkant van de coupe wordt
     vlak gehouden met een penseel kunnen er toch lint worden gemaakt.
3b.Corrigeerde snijhoek.